Complizy

Algemene Voorwaarden Complizy B.V.

Artikel 1 Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2 Complizy: Complizy B.V., gevestigd te Heemstede aan de Raadhuisstraat 50 en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87893886.

1.3 Opdrachtnemer: uitsluitend Complizy.

1.4 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, diens vertegenwoordiger(s), diens bevoegde agent(en) en diens rechtsopvolger(s), die de overeenkomst is aangegaan met Complizy.

1.5 Overeenkomst: iedere (schriftelijk vastgelegde) Overeenkomst (“offerte”) met Complizy in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, betreffende het verrichten van één of meer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

1.6 Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.

1.7 Partners: Partijen ingeschakeld door Complizy ten behoeve van de uitvoering van de Service, waaronder begrepen partijen die hier van informatie voorzien.

1.8 Vergoeding: hetgeen Opdrachtgever aan Complizy verschuldigd is in verband met de Opdracht bestaande uit een maandelijks bedrag voor de afgenomen diensten conform de offerte.

1.9 Opstartkosten: de eenmalig te betalen opstartkosten conform de offerte

1.10 Service: de door Complizy geleverde diensten die met Opdrachtnemer overeengekomen en bestaan uit de (advisering omtrent) het ten behoeve van Opdrachtgever geheel geautomatiseerd tenuitvoerleggen van compliance,- en onboardingsprocessen, het trainen en/of opleiden van partijen inzake KYC en KYB, het opmaken van beleid inzake KYC en KYB en het monitoren van KYC en KYB trajecten voor diverse organisaties alsmede de totstandbrenging van een risicoprofiel, waarbij zowel gebruik wordt gemaakt van standaard software (van derden) alsmede door Complizy geleverd maatwerk.

1.11 Software: de door Complizy ter beschikking gestelde dienstverlening waarbij de Opdrachtgever toegang verkrijgt tot de Complizy portal.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, transacties en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, alsmede op alle volgende aanbiedingen, offertes, transacties en overeenkomsten uitgebracht aan, respectievelijk gesloten met dezelfde Opdrachtgever, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op de reeds gedane offertes en gesloten overeenkomsten.

2.2 Alle overeenkomsten en opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, zulks (uitsluitend) onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, voor zover daarvan niet schriftelijk door Opdrachtnemer is afgeweken. Zij gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2.4 Elke gestelde verwijzing naar andere voorwaarden, anders dan hier in deze Algemene Voorwaarden vermeld, wordt van de hand gewezen.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eerdere door Opdrachtnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Overeenkomst.

2.6 In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

2.7 De kopjes boven de artikelen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, hebben geen zelfstandige betekenis. De inhoud van deze Algemene Voorwaarden geldt voor zover de Overeenkomst niet anders bepaalt.

2.8 Indien een of meer bepalingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, worden zij hierbij vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, terwijl de overige voorwaarden in stand blijven. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

2.9 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan per e-mail en digitaal formulier afkomstig van Opdrachtgever, mits niet uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 3 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

3.1 Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

3.2 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten indien deze wijzigingen binnen 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van die wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking aan de Opdrachtgever is vermeld, worden geaccepteerd. Indien Opdrachtgever een wijziging of aanvulling in deze Algemene Voorwaarden niet accepteert, kan de Opdrachtnemer de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn, tenzij de wijzigingen of aanvullingen een opzegging niet rechtvaardigen omdat geen prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt.

3.3 Lopende Opdrachten die volgen uit de reeds gesloten Overeenkomst dienen bij een opzegging zoals bedoeld in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden door de Opdrachtnemer te worden voltooid, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden zonder bedoelde wijziging.

 

Artikel 4 Totstandkoming en wijziging van een Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst met de Opdrachtgever komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Opdrachtnemer. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging daarvan door Opdrachtnemer.

4.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Opdrachtnemer binden haar niet, tenzij deze afspraken door de bevoegde personen van Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

4.3 De door Opdrachtnemer (digitaal) uitgebrachte offertes zijn gedurende één maand geldig, tenzij anders aangegeven in de offerte. Aanvaarding dient plaats te vinden digitaal binnen één maand.

4.4 De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de duur van de in de Overeenkomst vermelde bepaalde tijd, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen. Indien er sprake is van een Overeenkomst voor bepaalde tijd zal de uitvoering van de Overeenkomst binnen de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen termijn plaatsvinden. Ingeval van overschrijding van deze termijn zal dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever worden gemeld. Ingeval van een uitvoeringstermijn van een Overeenkomst geldt dat aan de vermelde termijnen geen rechten kunnen worden ontleend door Opdrachtgever. De in de Overeenkomst vermelde uitvoeringstermijn is slechts een indicatie, en betreft nimmer een fatale termijn, mits niet als zodanig overeengekomen.

 

Artikel 5 Einde, Opschorting en ontbinding Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer treedt in werking op de datum waarop deze Overeenkomst digitaal bevestigd en ondertekend is en is van onbepaalde tijdsduur met een minimum van 3 jaar. De overeenkomst wordt vervolgens jaarlijks verlengd voor een jaar. Indien een der partijen de
overeenkomst wenst op te zeggen dient drie kalendermaanden voor de verlengingsdatum opgezegd te worden. De opzegging laat reeds ontstane betalingsverplichtingen onverlet.

5.2 Opzegging van een Overeenkomst geschiedt schriftelijk en met inachtneming ingevolge artikel 5.1 opgenomen voorwaarden.

5.3 Partijen zijn gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn met onmiddellijke ingang volledig of voor een deel op te schorten of te ontbinden, onder het behoud van haar rechten om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen, in het geval dat:

a.   een partij tekortkomt in de nakoming van de Overeenkomst en nakoming uitblijft binnen veertien (14) dagen nadat een schriftelijke aanmaning door de andere partij is verzonden;

b.   een partij goede grond heeft om te vrezen dat de andere partij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal kunnen nakomen;

c.    een partij in surséance van betaling dan wel staat van faillissement verkeert, dan wel dat een aanvraag daartoe is ingediend.

5.4 Bij een ontbinding of opschorting ingevolge artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden wordt iedere vordering van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Alle door de Opdrachtnemer in verband met het voorgaande gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten dienen door de
Opdrachtgever te worden vergoed.

5.5 Een Overeenkomst kan worden beëindigd door een partij indien de andere partij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet juist, tijdig en/of volledig nakomt en de niet-nakoming de ontbinding rechtvaardigt, mits de betreffende partij vooraf in gebreke is gesteld waarbij aan deze partij een redelijke termijn is gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen. Als een redelijke termijn wordt in beginsel aangemerkt een termijn van 14 dagen indien het betreft betalingsverplichtingen en een termijn van 30 dagen indien het betreft andere verplichtingen dan betalingsverplichtingen. Afhankelijk van de aard en omvang van de nietnakoming kan deze termijn worden verlengd of verkort. Het vorenstaande laat onverlet het recht van de partij die tot ontbinding overgaat om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

5.6 Opdrachtnemer is wegens beëindiging/opzegging van de Overeenkomst op voormelde gronden jegens Opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtgever van zijn verplichtingen of rechten als hiervoor bedoeld en onverminderd Opdrachtgever overigens ter zake toekomende rechten.

5.7 Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

5.8 Klachten met betrekking tot facturen schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtnemer

6.1 De Opdracht omvat uitsluitend inspanningsverplichtingen jegens de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en middelen tijdig en volledig ter beschikking stellen en Opdrachtnemer staat in (voor zover dit in redelijkheid van haar verwacht kan worden) voor de juistheid ervan. De overdracht van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens aan Opdrachtnemer vindt bij aanvang van de Overeenkomst plaats. Opdrachtnemer staat ervoor in dat bij het verwerken en bewaren van de gegevens, alle wettelijke voorschriften in acht zullen worden genomen.

6.2 De uitvoering van een Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever en andere partijen kunnen daar geen rechten aan ontlenen, mits niet uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer staat ervoor in dat partijen/ individuen die zij onderdeel maakt van de uitvoering van de Service, niet zijnde partijen / individuen die onder directe dan wel indirecte gezagsverhouding staan tot Opdrachtgever, hun expliciete toestemming hebben verleend aan de medewerking aan de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleende Service.

6.3 Opdrachtnemer zal zich inspannen om bij de uitvoering van haar diensten de functionaliteit van haar online platform online te houden, te bewaken, en beveiligings- en back-upfuncties gereed te houden, om bij het uitvallen van een server snel – ten dele automatisch – een hoge beschikbaarheid te waarborgen. Opdrachtnemer garandeert niet dat haar online platform te allen tijde online is en zal zich inspannen gedurende werktijden, te weten doordeweeks tussen 09:00 en 17:00 zo veel als mogelijk het platform online te hebben en eventuele updates en werkzaamheden die ervoor kunnen zorgen dat het platform
tijdelijk niet beschikbaar is, buiten deze tijden uit te voeren.

6.4 In het kader van de Overeenkomst en in de uitwerking van de Service verwerkt Opdrachtnemer persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens die betrekking hebben op Opdrachtgever, diens vertegenwoordigers, werknemers, uiteindelijk belanghebbenden en contactpersonen, alsmede andere persoonsgegevens die aan Opdrachtnemer worden verstrekt, waaronder tevens de persoonsgegevens van partijen / individuen die door Opdrachtnemer worden verzocht medewerking te verlenen aan de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleende Service. Voor meer informatie over de manier waarop Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt, zie de privacyverklaring die beschikbaar is op de website van Opdrachtnemer en welke tevens akkoord bevonden dient te worden door Opdrachtgever.

6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een derde partij. Als een derde partij wordt ingeschakeld bij de uitvoering van een Opdracht en deze derde partij haar aansprakelijkheid beperkt, is Opdrachtnemer bevoegd om deze beperking van aansprakelijkheid namens de Opdrachtgever te accepteren.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

7.3 De Service wordt ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is het toegestaan derden partijen toegang te verschaffen tot de Service (of enig deel of onderdeel daarvan). Deze partij heeft enkel het recht zijn of haar gegevens (inclusief bijbehorende documenten) in te voeren ten behoeve van de
Service en verkrijgt geen (eigen) rechten op de uit de Service verkregen gegevens. De partijen is het niet toegestaan de toegang tot de Service alsmede die hieruit voortvloeiende resultaten aan (een) derde(n) over te dragen, toe te kennen, te verkopen, onder te verhuren, op sub licentie verstrekken of op enigerleiandere wijze over te dragen of toe te kennen aan andere personen, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming van Opdrachtnemer is verkregen.

7.4 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden binnen de aan Opdrachtgever geleverde Service. Zij is tevens verantwoordelijk voor het hebben van een passende grondslag voor het uitvoeren van de Service ten aanzien van derde partijen die zij bij de uitvoering van de
Service betrekt.

7.5 Opdrachtnemer verleent aan de Opdrachtgever een gebruiksrecht om voor de duur van de Overeenkomst gebruik te maken van de door Opdrachtnemer ten behoeve van de Service aan opdrachtgever ter beschikking gestelde Software. Dit gebruiksrecht omvat een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de Software en de overige in de Overeenkomst genoemde te leveren diensten. Het gebruiksrecht eindigt bij het einde van de Overeenkomst.

7.6 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

7.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en de extra Vergoeding, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7.8 Het intellectuele eigendom op de Service en de daarin opgenomen gegevens berust bij Opdrachtnemer. Het openbaar maken, leveren, overdragen, verspreiden, commercieel exploiteren, in licentie geven, verhuren, verkopen of anderszins beschikbaar stellen van de Service en/of de daarin opgenomen information of gegevens daaruit is uitdrukkelijk niet toegestaan. Opdrachtnemer verleent aan de Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst en tegen de overeengekomen Vergoeding een nietexclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de gegevens in die gebruikt worden ten behoeve van de Service en de hieruit voortkomende resultaten, te gebruiken voor het eigen interne bedrijfsmatige gebruik van Opdrachtgever om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en toezichthoudende taken voortvloeiende uit (onder meer) de Wft, Wwft, Sanctiewet, zorgplicht, customer due diligence en know your customer.

 

Artikel 8 Tekortkoming/Overmacht

8.1 In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te zullen kunnen voldoen, als gevolg van overmacht of anderszins, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.2 Bij het overschrijden van een fatale termijn, een verbintenis die voortvloeit uit een onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming die niet meteen wordt nagekomen, of indien Opdrachtnemer uit een mededeling van Opdrachtgever moet afleiden dat deze tekort zal gaan schieten in de nakoming, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

8.3 Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst kan de Opdrachtgever niet worden aangerekend, indien de tekortkoming wordt veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 BW.

8.4 Indien de periode van overmacht zoals bedoeld in art. 8.3 AV langer duurt dan twee maanden, dan is zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij de door de ontbinding veroorzaakte schade van de andere partij te vergoeden. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht als bedoeld in art. 8.3 haar verplichtingen uit de Overeenkomst reeds (gedeeltelijk) was nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om dat reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren in overeenstemming met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid. Opdrachtnemer is gerechtigd om tegenbewijs te leveren. Uitgesloten van aansprakelijkheid zijn onder meer (i) alle indirecte of gevolgschade die de Opdrachtgever kan lijden, met inbegrip van winstderving (direct of indirect), verlies van goodwill of zakelijke reputatie, of verlies van gegevens geleden door de Opdrachtgever; (ii) alle verlies of schade die de Opdrachtgever kan lijden als gevolg van: (a) enig vertrouwen op de volledigheid, nauwkeurigheid of het bestaan van enige informatie ontvangen via de Service; (b) enige wijzigingen die Complizy of een van haar Partners kan aanbrengen in de Service, of voor enige permanente of tijdelijke stopzetting in de levering van de Service (of enige functies binnen de Service); (c) de verwijdering van, corruptie van, of het niet opslaan van inhoud en andere informatie onderhouden of verzonden door of via het gebruik van de Service; (d) het verzuim van de Opdrachtgever om Complizy te voorzien van accurate accountgegevens; (e) het verzuim van de Opdrachtgever om zijn wachtwoord of accountgegevens veilig en vertrouwelijk te houden.”

9.2 Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever geen garantie of waarborg met betrekking tot de inhoud van de Service. Opdrachtnemer streeft ernaar de kwaliteit van de Service te waarborgen. Ieder gebruik van de Service en de daaruit voortvloeiende resultaten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever, behouders in gevallen waarin er sprake is van grove schuld dan wel opzet zijdens Opdrachtgever. Opdrachtnemer wijst aansprakelijkheid op grond van de Service van de hand, waaronder tevens wordt begrepen aansprakelijkheid ten aanzien van dienstverlening uitgevoerd door Partners van Opdrachtnemer
die verband houden met de Service.

9.3 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps- of bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en iedere aanspraak op Opdrachtnemer wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de Overeenkomst. De volledige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer met betrekking tot alle vorderingen voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst en/of Service, zal in elke periode van 12 maanden (met terugwerkende kracht ingaand op de datum waarop de Service is verleend) tevens niet hoger zijn dan het totale bedrag dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is met betrekking tot die periode van 12 maanden.

9.4 Van het ontstaan van schade doet de Opdrachtgever direct nadat hem daarvan is gebleken, melding aan de Opdrachtnemer, waarna een schriftelijke en gemotiveerde uiteenzetting dient te volgen binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de schade.

9.5 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht door handelen of nalaten van de Opdrachtgever, van personen voor wie hij aansprakelijk is of die in zijn opdracht de opgedragen
werkzaamheden of een onderdeel daarvan uitvoeren.

9.6 Het verzekerd hebben van eventuele schade of aansprakelijkheid, kan door Opdrachtgever niet worden ingeroepen als een beperking van aansprakelijkheid.

9.7 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps- of bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en iedere aanspraak op Opdrachtnemer wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 10 Vergoeding, Facturatie en betaling

10.1 De door Opdrachtgever te betalen vergoedingen bestaan uit de Vergoeding die maandelijks is verschuldigd voor de uit te voeren Service en een eenmalig bedrag aan Opstartkosten, conform de offerte, mits niet nadrukkelijk anders overeengekomen. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting, mits niet
nadrukkelijk vermeld.

10.2 Facturatie van de maandelijkse Vergoeding vindt plaats middels automatische incasso. Betalingen worden op of omstreeks de eerste van de maand afgeschreven en zien op de komende maand. De Opstartkosten worden eenmalig in rekening gebracht en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan door Opdrachtgever.

10.3 Bezwaren tegen de factuur zullen door Opdrachtgever binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en met goede argumenten ter kennis van Opdrachtnemer worden gebracht.

10.4 In geval de Opdrachtgever ten opzichte van Opdrachtnemer in verzuim is heeft laatst vermelde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht op te schorten tot het moment waarop de Opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.

10.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven op elk moment te wijzigen. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hiervan ten minste dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen.

 

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens, welke de partijen bij de uitoefening van de Overeenkomst ter kennis komen, geheim te houden, zorgvuldig te bewaren en ontoegankelijk te houden voor derden.

11.2 Het bestaan van de Overeenkomst mag niet worden geopenbaard zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer, tenzij een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit uit de wet.

11.3 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van de accountgegevens die ten behoeve van de Service aan haar ter beschikking worden gesteld. Zij draagt de verantwoordelijkheid wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens voor alle activiteiten die met gebruikmaking van de Service plaatsvinden voor zover deze handelingen door werknemers van Opdrachtnemer worden uitgevoerd. Voor alle overige handelingen die worden uitgevoerd ten aanzien van de Service en waarbij Opdrachtgever direct dan wel indirect gebruik maakt van de Service en de daarin opgenomen persoonsgegevens, draagt Opdrachtgever
de verantwoordelijkheid. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte stellen van enig onbevoegd gebruik van de Service en verplicht zich de Service na afloop van elke sessie af te sluiten.

11.4 Opdrachtnemer neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens van Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de gevoelige aard van de gegevens van de
Opdrachtgever.

11.5 Wanneer Opdrachtnemer in het kader van een Overeenkomst met opdrachtgever optreedt als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan zal Opdrachtnemer conform de met haar in het kader van die opdracht gesloten ‘Verwerkingsovereenkomst’ omgaan met de op haar servers aanwezige persoonsgegevens van derde partijen.

11.6 Opdrachtnemer verwerkt verstrekte persoonsgegevens in het kader van de tenuitvoerlegging en totstandkoming van een Overeenkomst in overeenstemming met haar Privacy- en Cookiestatement. Voorafgaande aan het verstrekken van enige persoonsgegevens dient de Opdrachtgever de Privacy- en Cookiestatement van Opdrachtnemer gelezen te hebben.

 

Artikel 12 Overdracht van rechten en plichten

12.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 8 december 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 87893886